Giaio duc Thurong Xuyen Tham My Giang Vein (Cosmetology CE for the Instructor-Vietnamese)

Length: 4-Hours | Format: Internet/Âm thanh/Văn bản
Course#: Giaio duc Thurong Xuyen Tham My Giang Vein (Cosmetology CE for the Instructor-Vietnamese) | Cost: 19.95

Khóa học Giáo dục thường xuyên cho Giảng viên Thẩm mỹ bao gồm lớp học Bắt buộc 1 giờ An toàn và Vệ sinh và 1 giờ về Quy tắc và Quy định. Khóa học kết thúc với một lớp học 2 giờ tập trung vào Phương pháp giảng dạy và Quản lý lớp học.

SIGN UP OUR NEWSLETTER FOR LATEST NEWS UPDATES

    phn Call Now (972) 388-6325
    location P.O. Box 910088 Sherman, Tx 75091
    img