An Toàn Và Ve Sinh (Safety and Sanitation – Vietnamese)

Length: 1 Hour | Format: Internet/Âm thanh/Văn bản
Course#: 49206 | Cost: $14.95

Khóa h?c An toàn và V? sinh này là m?t l?p h?c b?t bu?c trong m?t gi? du?c bao g?m trong t?t c? các Khóa h?c Giáo d?c Thu?ng xuyên c?a chúng tôi. N?u b?n trên 65 tu?i và có gi?y phép th?m m? trong ít nh?t 15 nam, b?n ch? c?n hoàn thành l?p h?c m?t gi? v? V? sinh này d? dáp ?ng các yêu c?u gia h?n gi?y phép c?a b?n. Ba gi? giáo d?c thu?ng xuyên b? sung s? du?c mi?n và s? không du?c yêu c?u. L?p h?c này cung bao g?m m?t bài thuy?t trình liên quan d?n buôn ngu?i.