An Toàn Và Ve Sinh (Safety and Sanitation – Vietnamese)

Length: 1 Hour | Format: Internet/Âm thanh/Văn bản
Course#: An Toàn Và Ve Sinh (Safety and Sanitation - Vietnamese) | Cost: $14.95

Khóa h?c An toàn và V? sinh này là m?t l?p h?c b?t bu?c trong m?t gi? du?c bao g?m trong t?t c? các Khóa h?c Giáo d?c Thu?ng xuyên c?a chúng tôi. N?u b?n trên 65 tu?i và có gi?y phép th?m m? trong ít nh?t 15 nam, b?n ch? c?n hoàn thành l?p h?c m?t gi? v? V? sinh này d? dáp ?ng các yêu c?u gia h?n gi?y phép c?a b?n. Ba gi? giáo d?c thu?ng xuyên b? sung s? du?c mi?n và s? không du?c yêu c?u. L?p h?c này cung bao g?m m?t bài thuy?t trình liên quan d?n buôn ngu?i.

SIGN UP OUR NEWSLETTER FOR LATEST NEWS UPDATES

    phn Call Now (972) 388-6325
    location P.O. Box 910088 Sherman, Tx 75091
    img